MM W3450NR with SAE bell housing

MM W3450NR

描述

比率  比率:功率/输入速度  允许输入扭矩  最高速度
马力/转速 千瓦/每分钟转速 牛米 磅英尺 转速     
4,08 0,484 0,361 3448 2551 2200 
4,58 0,484 0,361 3448 2551 2200
4,91 0,484 0,361 3448 2551 2200
5,47 0,484 0,361 3448 2551 2200
5,85 0,484 0,361 3448 2551 2200

比率 传递功率(速度单位:每分钟转速) 重量
1200 1500 2200
千瓦 马力 千瓦 马力 千瓦 马力 公斤
4,08 433 580 650 871 794 1064 1260
4,58 433 580 650 871 794 1064 1260
4,91 433 580 650 871 794 1064 1260
5,47 433 580 650 871 794 1064 1260
5,85 433 580 650 871 794 1064 1260

 

选项

  • Power Take Off up to 9 outputs
  • Shaft break
  • Trolling system
  • etc

CLASSIFICATION --> BV, GL, LRS + Others on request.

 

 


有疑问吗?

我们的顾问将会给您回电话...

免费提醒

新闻